Voorstel tot wijziging Statuten unaniem aangenomen!

Gisteravond is in een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) het voorstel tot wijziging Statuten unaniem aangenomen.
Tevens werden de notulen van de ALV van 21 april jl. vastgesteld.
De extra vergadering was noodzakelijk aangezien op de ALV op 21 april jongstleden niet het vereiste ledenaantal aanwezig was om het voorstel in stemming te brengen.
Gisteravond stemden de 14 aanwezige leden in met het voorstel, tevens waren er zes volmachten afgegeven.
De notaris is nu aan zet, zij zal, conform de daarvoor geldende regels, de Statuten deponeren bij de Kamer van Koophandel.
Het bestuur dankt de commissie “Regelgeving” die veel tijd in de Statutenwijziging heeft gestoken.

Voorstel tot wijziging Statuten unaniem aangenomen!
Schuiven naar boven