Samenvatting vijfde bestuursvergadering d.d. 22-08-2016

Hierbij een samenvatting van hetgeen onder andere is besproken op de bestuursvergadering op maandag 22 augustus jongstleden:

 

Samenvatting vijfde bestuursvergadering 22 aug. 2016:

De volgende zaken zijn onder andere aan de orde geweest:

          De procesgang wanneer personen lid willen worden en wanneer ze het lidmaatschap wensen te beëindigen. Wie doet wat en hoe wordt e.e.a. administratief en financieel vastgelegd. Hier worden afspraken over gemaakt tussen de secretaris en penningmeester.

          De ledenadministratie is thans op orde en de penningmeester is drukdoende om ook de financiën (leden- en havenadministratie) te optimaliseren opdat er een goed overzicht is van de beschikbare middelen.

          Jos en Winnie Stuurhaan hebben te kennen gegeven niet meer primair verantwoordelijk te willen zijn voor ons clubhuis “de Kajuit”. De reden die zij hiervoor aandragen baart het interim-bestuur zorgen en vraagt op korte termijn actie.

          Binnen de verenigingshaven loopt alles op rolletjes. De wisselwerking tussen de havenbeheersders ( Atze Kleinsma en Coen de Graaf) en het verantwoordelijke bestuurslid Paul Zwarts wordt op 29 augustus geëvalueerd.

          De overdracht van het penningmeesterschap is in volle gang. Met de verschillende banken is contact gelegd om de bankadministratie aan te passen conform de recente bestuurswisselingen.

          De communicatie naar de leden vindt meer en meer plaats middels social-media plaats. De website en Facebook worden goed bezocht. Het clubboek, de jubileum-editie, is tijdig (vlak voor de zomervakantie) uitgekomen. Door een vergissing is de schepenlijst helaas niet correct weergegeven. Uiteraard gaan we dit in de editie 2017 herstellen.

          De voorbereidingen voor de “vrijwilligersochtend” en het feest, ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan zijn in volle gang.

Samenvatting vijfde bestuursvergadering d.d. 22-08-2016
Schuiven naar boven