Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering 9 september 2019

Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering 9 sept. 2019

 

De volgende zaken zijn besproken:

  • Brief vanuit de gemeente Leeuwarden inzake aanpassing aanslag OZB. Het verweer dat Paul Zwarts namens de verenging heeft ingediend is grotendeel gegrond verklaard. Het scheelt de vereniging jaarlijks veel geld!
  • Ook de Watertoeristenbelasting is onderwerp van gesprek. We overwegen om over te gaan om het forfaitaire tarief toe te passen voor de leden met een ligplaats die niet woonachtig zijn in de gemeente Leeuwarden.
  • Daarnaast heeft Paul contact gehad met de notaris m.b.t. de aanpassing van het opstalrecht wat in het verre verleden niet goed is aangepast bij een van onze oud-leden.
  • De voorbereidingen voor de Vrijwilligersochtend ( er zijn al 19 aanmeldingen) en de Najaarstocht naar Vlieland (34 aanmeldingen) zijn in volle gang.
  • Op 23 november willen we, in samenwerking met de organisatie “Varen doe je Samen”, een kennismiddag organiseren. Er moet wel voldoende animo zijn.
  • Er is gesproken hoe het nu verder moet met schiphuis “LeBret”. Nu de asbestsanering niet doorgaat zullen we moeten besluiten of toch tot sloop moet worden overgegaan of dat herstel tot de mogelijkheden behoort. Paul maakt een inventarisatie van de kosten die herstel met zich meebrengt. Deze kosten worden afgezet tegen de geringe opbrengsten die “LeBret”genereert.
  • De vrijwilligersvergoeding die de bestuursleden ontvangen voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden moet worden herzien. Sowieso voor het bestuurslid Havenzaken en de Penningmeester, zij steken veel tijd in de vereniging en maken veel kosten.

Het rooster van aftreden wordt aangepast, dit in verband met het aftreden van een aantal bestuursleden. Gelet op het feit dat 6 leden van het huidige bestuur gelijktijdig zijn aangetreden wordt het rooster zo aangepast dat niet iedereen gelijk aftredend is, opdat de continuïteit gewaarborgd wordt.
De huidige voorzitter Gerard de Graaf heeft aangegeven op de ALV in maart 2020 af te treden. Hij is niet herkiesbaar.

Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering 9 september 2019
Schuiven naar boven