Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 20 november 2019

De volgende zaken kwamen aan de orde:

  • De activiteiten in 2020, te beginnen met de Nieuwjaarsreceptie
  • De bestuurssamenstelling na de Algemene Ledenvergadering op 21 maart 2020 en het roosten van aftreden. Een aantal bestuursleden kiest ervoor niet de volle drie jaar als bestuurslid te fungeren maar vanwege de continuïteit verschillende termijnen aan te houden. Dit voorkomt dat op enig moment meerdere bestuursleden gelijktijdig zouden aftreden indien ze zich niet herkiesbaar zouden stellen.
  • De aanschaf van reddingsvesten voor de havenbeheerders: ze moeten veilig kunnen werken op het vlot
  • Het openen van een account op Marktplaats om zodoende reclame te maken voor onze ligplaatsen in de Verenigingshaven
  • De betalingsachterstand van enkele leden, na herhaalde aanmaningen, voor de contributie over 2019 en hoe nu te handelen
  • Het optrekken van de vrijwilligersvergoeding voor het bestuurslid havenzaken gelet op het vele werk dat hij voor de vereniging verricht.
Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 20 november 2019
Schuiven naar boven