Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 19-12-2018

 

De volgende zaken zijn besproken:

  • Er is overleg geweest met het dagelijks bestuur en de havenbeheerders inzake het prioriteren van de werkzaamheden in de haven voor 2019
  • Het adviesrapport van het bouwkundig bureau Eric Lanting inzake de bouwkundige staat van onze opstallen ( waaronder LeBret) i.h.k.v. de ophanden zijnde asbestsanering.
    We gaan een aantal scenario’s uitwerken en betrekken hier ook de opstalhouders bij (degenen die een asbest dak hebben)
  • Evaluatie activiteiten: Het ontbijt met Sinterklaas en Zwarte Piet in het Pietenhuis aan de Eewal met een aantal kleinkinderen van onze leden was ook dit jaar gezellig. Gelet op de minimale deelname en de Pietendiscussie wordt besloten deze activiteit niet weer op de agenda te plaatsen.
  • Het aangepaste havenreglement wordt besproken en op onderdelen aangepast. Het voornemen is het havenreglement op de Algemene Ledenvergadering te presenteren.
  • We hebben een fors aantal leden die, ondanks meerdere betalingsverzoeken, de contributie nog steeds niet hebben overgemaakt. We proberen nog eenmaal deze bedragen binnen te krijgen. Jammer dat het zo moet/gaat…

 

Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 19-12-2018
Schuiven naar boven