Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 17 jan. 2017

Samenvatting bestuursvergadering 17 januari 2017

Het interim-bestuur is op 17 januari jongstleden voor het eerst in 2017 bijeen geweest,

De volgende items zijn aan de orde geweest:

  • werkwijze schiphuis privé bezit ( in principe moet het schiphuis eerst aan de vereniging worden aangeboden) en hoe om te gaan met de opstalrechten die op enig moment vervallen;
  • BTW-plicht voor de vereniging en impact op de huurprijs van de schiphuizen;
  • Onevenredig gebruik door sommige leden van elektriciteit en hoe we dit qua kosten willen verdelen ( onder het motto: “de vervuiler/gebruiker betaalt”)
  • Gelet op het feit dat 3 interim-bestuursleden op de eerstvolgende ledenvergadering vertrekken gaat een delegatie van het interim-bestuur in gesprek met een aantal leden die hebben aangegeven interesse te hebben in een eventuele bestuursfunctie;
  • Er zijn nog steeds leden die de contributie en huur ligplaats over 2016 niet hebben betaald, de penningmeester onderneemt actie. In de eerstvolgende vergadering is het financiële resultaat over 2016 bekend.

 

Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 17 jan. 2017
Schuiven naar boven