Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 11 september 2019.

 

Op de bestuursvergadering van 11 september zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

  • Ingekomen brief de heer Geveke en de reactie van het bestuur hierop;
  • Evaluatie voorjaarstocht en voorbereidingen overige geplande activiteiten (zie website: lwsleeuwarden.nl kopje: activiteiten;
  • Havenzaken: voorbereiding/inventarisatie asbestsanering en contact met opstalhouders over deze materie;
  • Financiën: nog steeds zijn er leden die de contributie en/of liggelden niet hebben overgemaakt: het bestuur onderneemt actie maar betreurt het zeer dat dit noodzakelijk is;
  • Herijking Huishoudelijk- en Havenreglement. Op de Algemene Ledenvergadering 23 maart 2019 worden beide reglementen ter stemming aan de leden voorgelegd.
  • Ledenwervingsactie: op te starten n in het voorjaar 2019.
Samenvatting uit de notulen bestuursvergadering 11 september 2019.
Schuiven naar boven