Samenvatting notulen bestuursvergadering 28 februari 2017

Samenvatting uit de notulen van de bestuursvergadering d.d. 28 februari 2017.

De volgende zaken zijn besproken:

  • Evaluatie gesprek met een aantal vrijwilligers dd. 11 februari jongstleden inzake hun opstelling/ houding ten opzichte van andere leden en interim-bestuur ;
  • Stand van zaken met betrekking tot de werving van nieuwe bestuursleden ( 3 leden van het huidige interim-bestuur treden af op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (20 mei 2017);
  • Activiteiten die op stapel staan waaronder de ‘Vrijwilligersochtend”: 13 mei aanstaande;
  • Havenzaken (gebruik machines en ruimte Paul Zwarts door de havenbeheerders)
  • Toelichting op de financiële positie van de vereniging (leden- en havenadministratie).
Samenvatting notulen bestuursvergadering 28 februari 2017
Schuiven naar boven