Samenvatting bestuursvergadering 4 juli 2016

aankondiging-ledenvergadering-2016-05-10

Samenvatting bestuursvergadering 4 juli 2016

Vanuit de aanbevelingen die door de commissie Goede Diensten zijn gedaan en die door de ALV op 21 mei zijn overgenomen heeft het bestuur een jaarplanning gemaakt.
De intentie is om alle aanbevelingen voor de eerstvolgende ALV te hebben opgevolgd. Of dit voor het aanpassen van de statuten ook gaat lukken is de vraag, gelet aan de vormeisen die hieraan vastzitten.
Secretariaat: alle mutaties zoals deze bekend zijn, zijn verwerkt. Alle bekende emailadressen zijn eveneens opgenomen in een adressenbestand opdat de vereniging vanuit het e-mailadres: info@lwsleeuwarden.nl  met haar leden kan communiceren.
Bemensing “de Kajuit”: omdat alleen Jos en Winnie Stuurhaan nog actief zijn binnen de commissie ‘de Kajuit’ zoekt Hubert Flisijn naar een oplossing om meer leden bereid te vinden om te participeren. Als dit niet lukt dan heeft dit grote consequenties voor de openstelling van ‘de Kajuit’.
Gesproken is over de frequente aanwezigheid van de voormalig havenbeheerder op het terrein van de LWS, dit in tegenstelling tot de afspraken die hierover met hem zijn gemaakt.
Binnen de commissie ‘haven” loopt alles naar wens. Vanuit het bestuur is actie ondernomen richting leden waarvan de boot niet meer adequaat wordt onderhouden.
De overdracht van het penningmeesterschap is bijna afgerond: er zijn nog wel onduidelijkheden: met de vorige bestuursleden, verantwoordelijk voor de financiën, wordt overlegd.
De voortgang van het clubboek 2016, de jubileum-editie, voorloopt zeer voorspoedig. Binnen het bestuur wordt van gedachten gewisseld of het boek volgend jaar ook digitaal kan worden verspreid (naar behoefte van de leden). De ideeën voor de invulling van het feest ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan zijn omgezet in concrete afspraken. Ook de datum is reeds gekozen.
De leden worden, bij de verspreiding van het clubboek middels de Nieuwsbrief geïnformeerd.

 

Samenvatting bestuursvergadering 4 juli 2016
Schuiven naar boven