Samenvatting bestuursvergadering 24 oktober 2016

pyjama

 

Het interim-bestuur is op maandagavond 24 oktober jongstleden weer bijeen geweest, de volgende zaken zijn aan de orde geweest:

  • Evaluatie van ons functioneren tot nu toe: de ledenadministratie, overgekregen vanuit het vorige bestuur, bevat vele tekortkomingen. Dit heeft onze aandacht en bestanden worden aangepast.
  • Evaluatie Feest ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan. Alleen maar positieve reactie gehad. Een aandachtspunt is dat de mails vanuit info@lwsleeuwarden.nl soms in de spambox terechtkomen. We zullen de leden hierop via Facebook, en de eerstvolgende Nieuwsbrief,  op wijzen.
  • De jaarplanning is herzien: acties, waaronder het aanpassen statuten en Huishoudelijk Reglement heeft aandacht ( ze voldoen niet meer aan deze tijd).
  • Meerjarenplanning: ledenaantal en financiële planning (begroting) :  penningmeester en secretaris komen met voorstellen.
  • Na enige discussie is besloten geen Sinterklaasfeest te organiseren. Naar oordeel van het interim-bestuur zullen hier voornamelijk kleinkinderen van leden aanwezig zijn, gelet op de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand.
  • Er worden op korte termijn activiteiten ontplooid, data zullen zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.
  • De relatie met een aantal leden is naar mening van het interim-bestuur nog steeds niet optimaal, hierop worden acties ingezet.

 

Samenvatting bestuursvergadering 24 oktober 2016
Schuiven naar boven