Reglement

VERENIGING LEEUWARDER WATERSPORT

Goedgekeurd bij koninklijk besluit 19 juni 1916 no 39.

 

Havenreglement

 

ALGEMEEN

  1. Dit Havenreglement geldt voor de gehele LWS-jachthaven bestaande uit de haven, de bijbehorende terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen.

a.Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de al staat of is afgemeerd met het oogmerk deze gedurende langere tijd buiten gebruik te houden.

b. Onder havenbeheerder wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven. Het bestuur kan meerdere personen in de functie van havenbeheerder benoemen

c. De havencommissie, als bedoeld in artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement, bestaat minimaal uit de havenbeheerder en het bestuurslid havenzaken en heeft als taak het beheer van het aan de Vereniging LWS in eigendom toebehorende jachthavencomplex.

d. Onder ligplaatshouder wordt verstaan degene met een opstalcontract en een ligplaats/schiphuis huurovereenkomst

2. a. De havenbeheerder is door de havencommissie belast met de regeling van, de controle op en de handhaving van de dagelijkse gang van zaken in de haven. In voorkomende gevallen wordt in eerste instantie de havencommissie en eventueel daarna het bestuur ingeschakeld.

b. In overleg met de havencommissie wijst hij de ligplaatsen toe aan de leden, en wel in de volgorde zoals door de havencommissie vastgesteld en volgens de regels vastgelegd in dit havenreglement.

3. In alle gevallen waarin vaartuigen, trailers en of andere voorwerpen zich op of in de jachthaven bevinden, zonder dat de betreffende leden daartoe gerechtigd zijn, heeft de havenbeheerder, na overleg met de havencommissie, het recht die vaartuigen, trailers en voorwerpen te doen verwijderen op kosten van de betreffende leden.

4. Eenieder die zich op de haven bevindt is verplicht de aanwijzingen van de havenbeheerder op te volgen.

5. Ligplaatsen c.q. schiphuizen die krachtens opstalrecht in de haven zijn gebouwd kunnen slechts gehuurd dan wel in eigendom verkregen worden indien de huurder c.q. nieuwe eigenaar lid is van de LWS.


 

LIGPLAATSEN

6. Ligplaatsen worden alleen uitgegeven aan leden van de vereniging.

7. Ligplaatsen worden uitgegeven per jaar voor het aangemelde vaartuig. Onderverhuur van de ligplaats door de leden is zonder schriftelijke toestemming van de havencommissie en het bestuur niet toegestaan. Bij verkoop van het vaartuig krijgt de vereniging weer de beschikking over de ligplaats , tenzij de betreffende ligplaatshouder de ligplaats wenst te gebruiken voor een ander hem in eigendom toebehorend schip, en de afmetingen daarvan niet groter zijn dan het oorspronkelijke dan wel past binnen de maximale afmetingen bepaald voor de gehuurde ligplaats en mits het vervangende schip ook overigens voldoet aan de eisen van het reglement. Wordt er geen vervangend schip aangeschaft dan eindigt de huurovereenkomst (per 1 april) tenzij met de havencommissie anders wordt afgesproken in verband met een mogelijke nieuwe aankoop.

8. Restitutie van betaalde havengelden zal, behoudens in geval van een afwijkende beslissing van de havencommissie niet plaatsvinden.

9. Slechts vaartuigen die naar het oordeel van de havencommissie in goede staat van onderhoud zijn, kunnen in de haven worden toegelaten. De vaartuigen dienen in goede staat van onderhoud te blijven zolang zij zich in de jachthaven en wateren van de vereniging bevinden.

10. De toewijzing van de ligplaatsen geschiedt op volgorde van plaatsing op een eventuele wachtlijst met betrekking tot beschikbare ruimte en afmeting van de boxen en de hierin passende vaartuigen. Belanghebbenden, waarvoor geen ligplaats beschikbaar is, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst.

11a. Eigenaren of gebruikers moeten gedogen dat een ander vaartuig langszij hun vaartuig afmeert voor het openen en sluiten van de schiphuisdeuren.

b. Het mede afmeren van bij-of volgboten in de ligplaats is slechts toegestaan mits de boot niet buiten de box uitsteekt.


 

VAARTUIGEN

12. Iedere eigenaar is verplicht zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd en wel zodanig, dat het vrij blijft door middel van stootwillen van andere vaartuigen, steiger of palen. Indien het voor het afmeren c.q. verlaten van ligplaats noodzakelijk is landvasten van naastliggende vaartuigen los te maken, is men verplicht deze weer deugdelijk te bevestigen. Elk vaartuig behoort met de nodige stootwillen te zijn uitgerust. Deze behoren in goede staat te zijn en van de juiste afmetingen. Wordt hieraan, naar inzicht van de havenbeheerder, niet voldaan, dan heeft deze het recht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de betrokken eigenaar.

13. De vaartuigen die een vaste ligplaats hebben dienen identificeerbaar te zijn conform het binnenvaartpolitiereglement

14. Behoort een vaartuig aan meerdere eigenaren toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren één van hen aan als direct verantwoordelijke tegenover de vereniging. Ieder der mede-eigenaren is hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor al hetgeen, waartoe de aangewezen eigenaar of de gezamenlijke mede-eigenaar tegenover de vereniging verplicht is.

15. Het is verplicht een kopie van de –minimaal WA -verzekeringspolis aan de havenbeheerder te verstrekken waaruit blijkt dat het vaartuig passend is verzekerd. De eigenaar blijft ook daarna te allen tijde verantwoordelijk voor een passende verzekering.


 

VEILIGHEID

16. De huurder is medeverantwoordelijk voor de toepassing van de geldende veiligheidsnormen zoals die o.a. wettelijk en in dit Havenreglement worden aangegeven

17. Het beperkte gebruik van elektriciteit, voor regulier gebruik via in de haven aanwezige aansluitpunten is toegestaan. De stroomafname is slechts toegestaan conform wettelijk voorschriften o.a. indien een losse drie-aderige kabel, welke zonder onderbrekingen van het aansluitpunt tot in het vaartuig voert, wordt gebruikt. Verbindingen van stekker en contrastekker, in welke uitvoering dan ook, zijn niet toegestaan

18. De havencommissie is gerechtigd om stroomafname binnen de (open) ligplaatsen af te sluiten indien hij denkt dat dit omwille van de veiligheid noodzakelijk is. Indien er naar het oordeel van de havencommissie meer dan gemiddeld elektriciteit wordt gebruikt worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

19. Het is niet toegestaan om zelf wijzigingen aan te brengen in de installatie en de elektriciteit te gebruiken als er geen personen meer aanwezig zijn op het betreffende vaartuig of in het schiphuis . Uitzonderingen hierop (bv. goedgekeurde acculaders of in het zomerseizoen deuropeners) alleen in overleg en met toestemming van de havenbeheerder.

20. De havenbeheerder is gerechtigd de stroomvoorziening van de loodsen en/of werkplaatsen af te sluiten. Hij is tevens gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken.

21. De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met ingebouwde motor of motor met losse tank is verplicht er voor zorg te dragen dat zich een, in goede staat verkerende en goed werkende blusser, passend bij de grootte van het vaartuig. ter bestrijding van olie-of benzinebrand, aan boord bevindt.


 

REGELS IN DE HAVEN

22. Het is verboden

a. In de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluid of ander overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen optreden, hoog genoeg voor het doen ontstaan van ontploffingen of brand, één en ander ter beoordeling van de havenbeheerder. Het is niet toegestaan elektrisch te lassen, schuren (waarbij overlast wordt veroorzaakt en/of het milieu wordt belast ) of metaal te slijpen.

b. Stoffen in het water van de haven te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor stoffen als brandstoffen, olie, vet, bilgewater, schuurstof etc., als ook voor huishoudelijk afval, de inhoud van chemische toiletten en andere stoffen die het oppervlaktewater kunnen

c. De ligplaatshouder is verantwoordelijk voor een goede, milieuvriendelijke afvoer van stoffen als onder b. beschreven.

d. Onderwatertoiletten aan boord te gebruiken binnen de jachthaven.

e. Op enige wijze stoffen op of in de bodem te brengen binnen de jachthaven.

f. Huisdieren los te laten lopen op steigers of terreinen.

g. Drinkwater te gebruiken voor het wassen van vaartuigen

h. Constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers, boothuizen of installaties zonder toestemming van de haven beheerder.

i. Steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren

j. Goederen, in welke vorm dan ook, op de steigers en/of op het terrein onbeheerd achter te laten, zonder toestemming van de havenbeheerder.

k. Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te

l. In de haven te zwemmen of te vissen, te surfen, op taluds te lopen, met zeiljachten welke voorzien zijn van een motor, te zeilen, sneller dan 5km/uur te varen.

m. In de jachthaven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming van het bestuur.

n. De huurschiphuizen en boxen voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het onderbrengen en onderhouden van vaartuigen (zie ook art. 22 a) In de haven te verblijven anders dan recreatief.

23. Het recht van iedere ligplaatshouder op een vaste ligplaats bij de vereniging vervalt onmiddellijk:

a. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd

b. Indien hij het liggeld niet binnen 14 dagen voldoet na daartoe door de penningmeester voor een tweede keer schriftelijk te zijn aangemaand.

c. Indien een vaartuig, naar het oordeel van het de havencommissie en bestuur, in een verwaarloosde toestand verkeert, waardoor het aanzien van de haven wordt ontsierd en na waarschuwing per aangetekend schrijven hierin binnen een maand geen verbetering is gekomen. In vorenstaande gevallen kan dan het betreffende vaartuig van de steiger worden verwijderd, terwijl het volle bedrag van de verschuldigde gelden invorderbaar blijft, respectievelijk zonder dat de al betaalde gelden geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald. De eigenaar is aansprakelijk voor de kosten, verbonden aan de verwijdering van het vaartuig. De eigenaar is verplicht de vereniging te vrijwaren ter zake van haar eventuele aansprakelijkheid voor schaden, ontstaan door het verplaatsen c.q. elders doen verblijven van het schip. De vereniging heeft de verplichting het ontstaan van dergelijke schade zoveel mogelijk te voorkomen.

24. Tegenover een vordering tot betaling aan de vereniging uit hoofde van het onderhavige havenreglement kan geen beroep op schuldvergelijking worden gedaan, terwijl alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zoals advocaat- en/of deurwaarderskosten enz. geheel voor rekening zijn van de betreffende ligplaatshouder die in gebreke bleef de betreffende vordering tijdig te voldoen.

25. Bij overtredingen van het havenreglement, welke niet op eerste sommatie ongedaan worden gemaakt of worden beëindigd, heeft het bestuur de bevoegdheid de betreffende ligplaatshouder de toegang tot de haven te ontzeggen, terwijl de toegewezen ligplaatsen in dergelijke gevallen door het bestuur wordt ingetrokken voor een door deze te bepalen termijn, waarna de ligplaats voor die termijn aan de vereniging vervalt.

26. Bij overtredingen van het havenreglement die schade veroorzaken aan de jachthaven en/of aan het milieu in de jachthaven wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij de milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging.

27. Geschillen, ontstaan betreffende het havenbeheer, kunnen binnen veertien dagen door de ligplaatshouders schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur, dat zo spoedig mogelijk in het geschil beslist. Behandeling van het geschil door het bestuur heeft geen opschortende werking, met andere woorden, tijdens die behandeling blijft het besluit van krach


 

BESTUUR

28. De vereniging is W.A. verzekerd voor zaken waarvoor het bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.,

29. Alle huurders zijn verplicht het bestuur en de havenbeheerder zoveel mogelijk steun te verlenen om de goede gang van zaken in de jachthaven te bevorderen.

30. Bij afwezigheid van de havenbeheerder, is ieder bestuurslid bevoegd in overleg met een lid uit het dagelijks bestuur zijnde voorzitter, secretaris en penningmeester de in dit reglement aan de havenbeheerder opgedragen beslissingen te nemen, indien de situatie geen uitstel gedoogt.

31. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 23 maart 2019

 

 

 

Schuiven naar boven