Notulen Algemene Ledenvergadering 21mei 2016

Verslag Algemene Ledenvergadering van 21 mei jongstleden.

In de bestuursvergadering van 31 mei jongstleden heeft het interim-bestuur de notulen van de ALV op 21 mei 2016 vastgesteld, onder dankzegging aan de notulist de heer Jan van der Meulen.
De leden die hun e-mailadres hebben doorgegeven ontvangen de notulen per e-mail. Is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend?
Geef dit aan op: commissieGD@outlook.com en u ontvangt de notulen eveneens per mail.
Dit e-mailadres komt per 1 juli aanstaande te vervallen. Vanaf die datum kunt u voor vragen en/of opmerkingen terecht via: info@lwsleeuwarden.nl

Notulen Algemene Ledenvergadering 21mei 2016
Schuiven naar boven