Nieuwsbrief mei 2021

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De situatie rondom Covid- 19 lijkt zo langzamerhand ons minder in een ‘wurggreep’ te houden.
Het lijkt ons echter nog steeds geen goed idee om de Algemene Ledenvergadering nog voor de zomer te plannen en zijn dan ook voornemens dit woensdag 8 september te doen. We willen u graag op deze Algemene Ledenvergadering op een veilige wijze ontmoeten en hebben hiervoor dan ook dezelfde locatie als vorig jaar in gedachten.
Dat dit voornemen niet geheel volgens onze statuten en wetgeving strookt is ons helder; echter we vragen uw begrip voor dit uitstel.

Inmiddels heeft het bestuur de het concept jaarrekening 2020 al ingezien en goedgekeurd, daarnaast is ook de kascommissie uitgenodigd om deze jaarrekening te beoordelen.
Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u zich kunt verenigen met ons voorstel. Te zijner tijd wordt u via een aparte mail en/of brief uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering
Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen via info@lwsleeuwarden.nl

 

Havenzaken in het kort

  • bouw nieuwe steigers; In verband met de gegroeide vraag naar ligplaatsen en de situatie dat er voor het openen en sluiten van schiphuisdeuren vrije aanlegruimte beschikbaar moet blijven worden er momenteel nieuwe steigers gerealiseerd. Door ziekte en quarantaine van de uitvoerende vrijwilligers is er enige vertraging ontstaan, maar we hopen op korte termijn e.e.a. af te kunnen ronden.

 

  • Herontwikkeling zuidzijde; De bouwkundige staat van de schiphuizen 34 t/m 44 is dusdanig slecht dat er wat moet gebeuren. Het blijkt echter niet doelmatig om onderhoud te gaan plegen en is besloten tot sloop en deels nieuw te bouwen en deels open ligplaatsen te creëren. In verband met de benodigde voorbereidingstijd zal niet eerder met de uitvoering van de plannen gestart worden dan 1 oktober 2022. Ondertussen zal de veiligheid gemonitord blijven en zal er alleen nog hoogstnoodzakelijk onderhoud uitgevoerd worden.

 

  • Dak 7E ligplaatsen 1 t/m 17; In 2019 zijn wij bezig geweest met de planning van de sanering van de asbestdaken i.v.m. verwachte wetgeving waarin dit verplicht werd. Uiteindelijk is de wetgeving niet door de eerste kamer gekomen en hebben wij de plannen uitgesteld. Het is echter inmiddels gebleken dat o.a. het dak van 7E op vele plaatsen scheuren vertoond en de bevestiging ook gebreken heeft. Wij hebben daarom besloten de sanering van dit dak dit najaar uit te gaan voeren. Het verwijderen zal uitgevoerd worden door een erkend saneerder en het nieuwe dak zal door vrijwilligers in samenwerking met zzp-ers geplaatst worden. Dit betekent dat in het najaar deze schiphuizen leeg moeten zijn dus tijdelijk niet bruikbaar. Wij streven ernaar de periode zo kort mogelijk te laten zijn en zullen alternatieve ligplaatsen organiseren. Wij vragen begrip voor de situatie en doen tevens een beroep op leden om een steentje bij te dragen bij de uitvoering.
  • Baggeren; Omdat gebleken is dat de diepte van sommige schiphuizen en ligplaatsen minder wordt is besloten een offerte te vragen om hier wat aan te doen en hebben we geconcludeerd dat uitvoering dit najaar verantwoord en haalbaar is. Omdat een deel van de schiphuizen tijdens de asbestsanering dan al leeg is gaan we proberen de baggerwerkzaamheden hier op aan te laten sluiten. Ook hiervoor geldt dat er een beroep op uw medewerking en begrip moet worden gedaan.

 

De huurders die het aangaat zullen zodra er meer bekend is tijdig worden geïnformeerd.

 

Nieuwsbrief mei 2021
Schuiven naar boven