Nieuwe Statuten van kracht.

Vorige week heeft de notaris de nieuwe Statuten gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Daarmee is het formele wijzigingstraject afgesloten en zijn de nieuwe Statuten, zoals deze op 8 mei jl. tijdens de extra Algemene Ledenvergadering zijn vastgesteld, thans van kracht.
De Statuten staan op de site onder het tabblad “Verenigingsinfo”.
Jan van der Meulen en Michiel van der Vegt hebben veel tijd en energie gestoken in het opstellen van de vernieuwde Statuten.
Het bestuur is beide leden hiervoor zeer erkentelijk!

In het najaar, na het zomerreces, wordt het Huishoudelijk Reglement aangepast. Ook het havenreglement voldoet al lang niet meer aan de eisen van deze tijd en wordt eveneens aangepast.
Met de havenbeheerders is hierover al overleg geweest.
We informeren u/jullie tijdig over het te volgen tijdspad en de procedure.

Nieuwe Statuten van kracht.
Schuiven naar boven