Informatie vanuit het secretariaat L.W.S.

Beste leden van de LWS,

Hieronder treft u een korte samenvatting aan van de laatste bestuursvergaderingen van de LWS.
Voor de leesbaarheid heb ik deze samenvatting gerubriceerd. Vrijwel alle laatste bestuursvergaderingen hebben plaats gevonden via Teams, persoonlijk vind ik dit geen ideale manier van communiceren maar nood breekt wetten.

Bestuurssamenstelling:
Na de instemming van de ALV in oktober is het bestuur vol goede moed verder gegaan met twee nieuwe bestuursleden te weten Marcel Wouters en Ronald van Aken.
Tot ieders genoegen melde Ronald van Aken op de eerste vergadering na de ALV dat hij de rol van a.i. voorzitter wel op zich wil nemen en in afwachting op zijn ervaringen in deze rol zich eventueel kandidaat wil stellen als voorzitter van de LWS op de eerst volgende ALV in het voorjaar van 2021.

Havenzaken:
Tijdens de ALV is middels een PowerPoint presentatie aandacht geschonken aan de toekomst van de haven en vereniging. Een onderdeel van deze presentatie waren de schiphuizen aan de zuidkant van de haven.
Het betrof met name de schiphuizen 34 t/m 44, van deze schiphuizen waren een aantal in bezit van de LWS en een aantal in bezit van opstalhouders. Het opstalrecht van deze schiphuizen is dit jaar niet verlengd en de LWS heeft inmiddels deze schiphuizen, middels een verkoop en notariële overeenkomst, nu in bezit.
Uit onderzoek, door een bouwkundige uitgevoerd, blijkt dat deze schiphuizen constructief gezien “end of live” zijn, dit was voor het bestuur geen verrassing.
Inmiddels is een werkgroepje vanuit de leden van de LWS, te weten Joop de Graaf, Johan Rutkens, Paul Zwarts en Ronald Gerlofsma bezig met een onderzoek hoe we dit gedeelte van de haven in de nabije toekomst gaan ontwikkelen.
Naast bovenstaande situatie hebben zich ook een aantal vrijwilligers zich aangemeld die de havencommissie leden extra ondersteunen met diverse werkzaamheden in de haven. Het bestuur is zeer verguld met deze extra hulp.

Er wordt een extra aanlegplaats gecreëerd tegenover de Kajuit. Deze plek is bedoeld als aan/afmeerplek t.b.v. de schiphuizen. Daarnaast is deze aanlegplek zo gesitueerd dat aan de binnenzijde en twee open ligplaatsen ontstaan die verhuurd kunnen worden.

Plan herstel elektra voorzieningen op het terrein en in de schiphuizen. Albert Tonnis en Arjen de Wit presenteren dit jaar een plan om de elektriciteit voorzieningen te gaan verbeteren c.q. te gaan vervangen. Uit hun onderzoek is gebleken dat er op het terrein maar ook zeker in de schiphuizen het nodige qua installatie verouderd is en dus vervangen moet worden. Aansluitend worden bij de vervangingswerkzaamheden ook gebruiksvoorwaarden uitgereikt aan de betrokkenen.

Financiën:
De penningmeester heeft 2020 inmiddels al enig tijd afgesloten en de kascommissie uitgenodigd.
De contributiefacturen en schiphuis/ligplaats huren voor 2021 zijn recent verstuurd en de betalingen komen inmiddels binnen. Toch een kanttekening vanuit het bestuur in deze: we worden al enige jaren geconfronteerd met leden die vergeten hun contributiefactuur te betalen. Uiteraard worden deze leden daarop geattendeerd echter deze situatie loopt vaak door tot ver na de zomer.
U kunt zich voorstellen dat dit geen gewenste situatie is en ons erg veel tijd en energie kost.
Het verzoek is dan ook om de contributiefactuur mocht die nog niet door u betaald zijn deze z.s.m. aan ons over te maken.

Watertoeristenbelasting:
De gemeente Leeuwarden heeft het innen van watertoeristenbelasting aan ligplaatshouders in onze haven, die niet woonachtig zijn in de gemeente Leeuwarden, en niet in de haven overnachten stopgezet. Deze belasting betaalde u bovenop uw liggeld indien u niet woonachtig was in gemeente Leeuwarden. Het bestuur is blij met deze situatie want het verweer wat we destijds vanuit het bestuur hebben verstuurd naar de gemeente heeft kennelijk toch geholpen.
Samenvattend; de leden (woonachtig buiten de gemeente) met een vaste ligplaats die wel overnachten dienen wel watertoeristenbelasting te betalen. De LWS is vrijgesteld voor de ligplaatshuurders die hun plek louter gebruiken voor de stalling van hun schip.

Activiteiten:
Helaas heeft de situatie rondom Covid 19 ervoor gezorgd dat alle activiteiten op een zeer laag pitje zijn komen te staan. Zodra de situatie weer enigzings gelijk is aan het ‘oude normaal’ zal de activiteitencommissie weer plannen en ideeën van stal halen.
Wel is het zo dat de dames Rutkens en Sterenberg ons clubhuis “de Kajuit” onder handen hebben genomen. Het bestuur is beide dames hier zeer dankbaar voor en voor hun werkzaamheden hebben zij een mooie bos bloemen overhandigd gekregen.

Communicatie:
Het bestuur is op zoek naar een bestuurslid die het aandachtsveld communicatie v.w.b. de website en Facebook onder haar/zijn vleugels wil nemen. Vooralsnog worden deze werkzaamheden momenteel tijdelijk uitgevoerd door voormalig voorzitter Gerard de Graaf.
Dus lijkt het u/je leuk om iets voor de LWS te betekenen laat ons dit dan weten via lwssecretariaat@outlook.com

Met hartelijke groet,

Palle Bruggeman
secretaris LWS

 

Informatie vanuit het secretariaat L.W.S.
Schuiven naar boven