Huishoudelijk reglement

VERENIGING LEEUWARDER WATERSPORT
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 19 juni 1916 no 39.

 

Huishoudelijk Reglement

 

Algemene bepaling

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. De vereniging             De Vereniging “Leeuwarder Watersport”.
2. De statuten                 De Statuten van de Vereniging.
3. Ledenvergadering      Algemene Vergadering van de Vereniging
4. Bestuur                        Bestuur van de Vereniging.
5. Bestuurslid                  Lid van het bestuur van de Vereniging.

 

Het bestuur en haar werkzaamheden

 

Artikel 2

1. De voorzitter heeft de leiding van de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen.
2. Bij ontstentenis van de voorzitter berust de leiding van de bestuursvergaderingen en de  ledenvergaderingen bij diens plaatsvervanger of –indien ook deze niet aanwezig is- bij het bestuurslid daartoe door het bestuur ter vergadering aangewezen. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap van de ledenvergadering voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

Artikel 3

De secretaris maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen op. Deze werkzaamheden kunnen, met goedvinden van het bestuur, al of niet tijdelijk aan een ander bestuurslid worden opgedragen. De secretaris draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer van het archief.

Artikel 4

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig vindt, maar tenminste zes maal per jaar. De plaats en tijd van de vergaderingen worden door de secretaris vastgesteld.

Artikel 5

1. Het bestuur kan besluiten nemen zonder bijeen te komen. Besluiten die buiten vergadering tot stand zijn gekomen, worden in de eerstvolgende vergadering van het bestuur bekrachtigd en in de notulen van die vergadering opgenomen.
2. Besluiten van het bestuur, welke ter kennis van de leden zijn gebracht, zijn voor alle leden bindend, tenzij daarover op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering anders wordt beslist.

Artikel 6

1. De bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen worden bijeengeroepen namens het bestuur door de secretaris bij uitnodiging per mail of schriftelijk, vermeldende plaats en tijd der vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.
2. Andere dan in de uitnodiging vermelde onderwerpen kunnen worden behandeld, tenzij de meerderheid van de aanwezige bestuursleden of leden zich tegen behandeling verzet.

Artikel 7

1. De voorzitter is tot bijeenroeping van een bestuursvergadering verplicht, wanneer de meerderheid der bestuursleden hiertoe schriftelijk en onder opgaaf van reden en de te behandelen onderwerpen het verzoek doet, welke vergadering binnen drie weken na indiening van het het schriftelijk verzoek moet worden gehouden.
2. Indien aan het verzoek, bedoeld in het vorige lid, door de voorzitter binnen acht dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan. In dat geval kiest de vergadering zichzelf een voorzitter.

Artikel 8

Het bepaalde in artikel 19 lid 3, 4, 5, 6 en 7 van de Statuten is op het nemen van besluiten in de bestuursvergadering van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

1. De notulen van de bestuursvergadering en ledenvergaderingen worden opgenomen in het (digitaal) archief van de secretaris.
2. Zij worden in de eerstvolgende vergadering, al dan niet gewijzigd, vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris/ notulist. Een samenvatting wordt op de website geplaatst.

Artikel 10

Het bestuur draagt zorg, dat de Statuten, Huishoudelijk Reglement en Havenreglement voor belanghebbenden steeds ten huize van de secretaris en op de website ter inzage zijn en zendt op aanvraag een exemplaar daarvan aan belanghebbende toe.

Artikel 11

1. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen. Ook kan ieder bestuurslid zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan, mits tenminste één-vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken.
2. Bij het besluit tot toelating tot de vergadering van bedoelde deskundige, wordt ook besloten over de maximale hoogte van eventueel daaraan verbonden kosten en voor wiens rekening die kosten komen.

Aansprakelijkheid binnen de vereniging

Artikel 12

1. De vereniging is ten opzichte van haar leden en/of gebruikers, niet aansprakelijk in welk opzicht dan ook voor de gevolgen van brand, diefstal, overstroming, ongeval, of enig ander onheil.
2. Indien een lid schade veroorzaakt door of met het vaartuig of daarbij behorende zaken (waaronder trailer, ondersteuning, enz.) – hoe dan ook ontstaan aan personen of goederen zal de vereniging gevrijwaard worden van elke aansprakelijkheid.
3. Indien het vaartuig of daarbij behorende zaken in de verenigingshaven of op de wal wordt beschadigd of ontvreemd zal de vereniging gevrijwaard worden van elke aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade.
4. De bestuursleden van de vereniging zijn niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook, ontstaan en/of toegebracht, aan personen of goederen.
5. leder lid is aansprakelijk voor alle schade, die door hem en/of personen die hij aan boord heeft en die werd toegebracht aan eigendommen van de vereniging of aan  eigendommen van leden.
6. Het vaartuig liggende in de haven of staande op de wal dient deugdelijk te zijn verzekerd voor minimaal de wettelijke aansprakelijkheid.
7. Het bewijs van deze verzekering wordt aan het bestuur overlegd.

Gegevensbeheer

Artikel 13

1. Met het ondertekenen van het/de toetredingsformulier/huurovereenkomst geeft het lid de vereniging Leeuwarder Watersport (L.W.S.) toestemming om zijn/haar gegevens te beheren. Het lid kan ook afzonderlijk schriftelijk of via e-mail zijn/haar toestemming geven.
2. Het beheer vindt plaats met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in de statuten van de vereniging.
3. De gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, wat betekent dat ze niet worden doorgestuurd naar externe partijen en dat binnen de vereniging alleen de personen die de gegevens vanuit hun functie in moeten zien daartoe toegang hebben.
4. Op verzoek van het lid wordt inzage verleend m.b.t. de gegevens die van hem/haar zijn opgeslagen in ledenregister; de gegevens worden daartoe via email aan hem/haar verstrekt.

Jachthaven

Artikel 14

Voor het beheer van het aan de Vereniging in eigendom toebehorende jachthavencomplex wordt door het bestuur een havencommissie van minimaal twee personen aangewezen, waarvan een bestuurslid van de Vereniging deel uitmaakt.

Artikel 15

Ten behoeve van de exploitatie van het jachthaven-complex als bedoeld in artikel 14, geldt een havenreglement en wordt een afzonderlijke financiële administratie gevoerd en worden de uit deze exploitatie voortvloeiende resultaten niet vermengd met de overige bezittingen der Vereniging. Het bestuur wijst voor het voeren van deze administratie uit zijn midden een secretaris-penningmeester aan, die deel uitmaakt van de in artikel 14 bedoelde commissie.

Artikel 16

De werkzaamheden van de havencommissie worden in overleg met het bestuur onderling verdeeld. De commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Wijziging

Artikel 17

In dit reglement kan geen wijziging worden aangebracht dan bij besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. Het bestuur, moet tenminste zeven dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen aan de leden doen toekomen.

Slotbepaling

Artikel 18

In bijzondere gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2019
Schuiven naar boven