Leeuwarder Watersport

Gerard de Graaf neemt afscheid

Afgelopen zaterdag vond in de ‘Dance Company 058’ aan de Huizumerlaan in Leeuwarden onze Algemene Leden Vergadering plaats. Begrijpelijk waren er een aantal afzeggingen en was de opkomst met 15 leden iets aan de lage kant. Het bestuur heeft er dan ook alles aan gedaan om de vergadering gelet op de bindende regels van het RIVM te laten plaatsvinden. De leden konden gebruik maken van een mondkapje en konden de handen gereinigd worden met gel. Verder werden de leden door Palle Bruggeman onderworpen aan een gezondheidscheck. Alles in het belang van onze leden en onze gezondheid.

De aftredend voorzitter Gerard de Graaf heette de leden van harte welkom en sprak over bijzondere omstandigheden door met name de Corona. Het is allemaal iets anders verlopen dan we allen voorzien hadden. Ook stond hij nog even stil bij diegene die ons ontvallen zijn waaronder ons oud bestuurslid Watze de Boer. Hierna ging de vergadering in een rustig tempo door en verleende Joop de Graaf namens de kascommissie decharge aan de penningmeester Ronald Gerlofsma die de jaarrekening mondeling toelichtte.

Daarna lichtte Gerard de Graaf de visie van het bestuur toe middels een powerpoint-presentatie. In deze presentatie ging hij in op zaken als de vereniging, het bestuur en de herinrichting van de haven. De presentatie was duidelijk geen discussiepunt maar een weerspiegeling van de situatie op dit moment.

Hierna volgde het punt bestuursverkiezing. De huidige voorzitter Gerard de Graaf en Corné van Erve gaven aan zich niet herkiesbaar te stellen. De voorzitter stelde voor de nieuwe leden Ronald van Aken en Marcel Wouters te benoemen als nieuwe bestuursleden. Met algemene stemmen werd deze benoeming aangenomen en maken zijn nu deel uit van het bestuur. Na de rondvraag,  waarbij Gerard de Graaf en Paul Zwarts antwoord gaven op verschillende vragen vanuit de zaal, nam onze secretaris Palle Bruggeman het woord. Hij roemde de aftredende voorzitter om zijn inzet. De verenging is hem veel dank verschuldigd gezien zijn kennis en visie over een groot aantal zaken die spelen binnen de vereniging. Vijf jaar geleden nam Gerard het stokje over van de toen interim voorzitter Tjalling de Jong en heeft de vereniging met een groot aantal mensen weer op de kaart gezet.

Na een welverdiend applaus vanuit de zaal nam Gerard voor de laatste maal het woord richting de leden in de zaal en legde zijn functie als voorzitter neer. De voorzittershamer werd dit keer overgenomen door de secretaris aangezien er zich nog geen nieuwe voorzitter heeft aangemeld.

Helaas hebben we door afwezigheid geen afscheid kunnen nemen van Corné van Erve. De vereniging is hem ook veel dank verschuldigd en hoopt op een later tijdstip op gepaste wijze afscheid te kunnen nemen van hem.

Gerard de Graaf neemt afscheid
Schuiven naar boven