Geanimeerde Algemene Ledenvergadering

Een beperkt aantal leden, waaronder drie Leden van Verdienste, bezochten gisteravond de
Algemene Ledenvergadering van de vereniging waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegde over het afgelopen verenigingsjaar.
Om stipt 19.30 opende de voorzitter a.i. Ronald van Aken de vergadering en heette iedereen
van harte welkom.
Voorafgaand aan de vergadering, vanwege privéomstandigheden,  had hij de heer P.J.Visser uit Leeuwarden de gouden speld en de daarbij behorende oorkonde uitgereikt vanwege het 40 jarig lidmaatschap van de heer Visser.
De vergadering verliep voorspoedig en aangezien de penningmeester Ronald Gerlofsma met vakantie was gaf bestuurslid havenzaken Paul Zwarts toelichting op de financiële rapportages. De kascommissie had de stukken in orde bevonden.
Ook ging hij, met commissielid Joop de Graaf, in op de op handen zijnde renovering van de schiphuizen aan de noordkant en de mogelijke nieuwbouw aan de zuidkant. De nieuwbouw laat, gelet op de sterk gestegen houtprijzen, vooralsnog op zich wachten.
Aangezien er geen tegenkandidaten zich hadden aangemeld werd Ronald van Aken gekozen tot voorzitter van de vereniging.
Tevens werd afscheid genomen van bestuurslid Arjen de Wit.
Om kwart over negen sloot de nieuw gekozen voorzitter de vergadering.
Het verslag van de vorige ALV treft u hierbij aan.

Verslag Algemene Ledenvergadering LWS 3 oktober 2020

 

Locatie Dance Company (voorheen Tivoli) aanvang 14.30 uur

Aanwezige bestuursleden: Gerard de Graaf (voorzitter), Ronald Gerlofsma (penningmeester),
Paul Zwarts (bestuurslid met aandachtsgebied havenzaken), Albert Tonnis (bestuurslid met aandachtsgebied : de Kajuit”) en Palle Bruggeman (secretaris).

Afwezige bestuursleden met kennisgeving: Arjen de Wit (algemeen bestuurslid), Corné van Erve (algemeen bestuurslid)

Afwezige leden met kennisgeving: mevr. Sterenberg, mevr. Duiker, dhr. en mevr. v.d. Vegt en de heren; W.J.  v.d. Veen, W. Geveke, J. Oosterhuis, J. v.d. Meulen, J. de Vries, L Geveke, J. Drijver, E. van den Hurk, S. Groen, T. Mosselman, S. Kloostra

Aanwezige leden: 14 personen en 5 bestuursleden

1) Opening:

Voorzitter Gerard de Graaf heet eenieder van harte welkom op deze bijzondere vergadering op deze voor ons toch wel bijzondere locatie en wel om twee redenen:

Ten eerste, heeft Covid-19/ het Coronavirus deze vergadering die, normaal gesproken in het vroege voorjaar gehouden wordt, behoorlijk roet in het eten gegooid. Nadat de ALV om deze reden tweemaal is uitgesteld, is uiteindelijk gelukt om een vergadering te kunnen organiseren.
We zitten allemaal op anderhalve meter afstand en bij de entree is er gevraagd naar uw gezondheid status dit alles in relatie tot het Coronavirus en de RIVM-maatregelen die vanmiddag gelden.

Ten tweede is dit de laatste vergadering van Gerard de Graaf als voorzitter van de LWS, helaas zijn er geen leden die zich kandidaat gesteld hebben voor de vacature van voorzitter waarover straks meer.

Gerard de Graaf maakt van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers hartelijk te danken voor hun inzet afgelopen jaar. Zonder inzet van vrijwilligers is het bestaansrecht van de LWS praktisch niet mogelijk en de voorzitter spreekt de wens uit dat ook komend verenigingsjaar het bestuur weer een beroep mag doen op deze groep vrijwilligers.
Daarnaast blikt de voorzitter nog even terug op het verenigingsjaar 2019 een jaar waarin er o.a. een grote asbestsanering zou plaatsvinden. Deze asbestsanering werd verschoven naar een ander tijdstip vanwege veranderingen in wet- en regelgeving. 2019 was ook een jaar waarin er twee succesvolle vrijwilligers’dagen’ georganiseerd werden en een prachtig uitje naar Vlieland georganiseerd door de activiteitencommissie.

Helaas zijn er ook dit jaar een aantal leden overleden, waaronder oud-bestuurslid Watze de Boer.

2 ) Notulen algemene ledenvergadering 23 maart 2019

De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen op deze notulen en worden achtereenvolgens vastgesteld.

3 )  Mededelingen en ingekomen stukken:

De secretaris Palle Bruggeman heeft geen mededelingen en ingekomen stukken.

Gerard de Graaf noemt de leden die zich hebben afgemeld hebben voor deze vergadering en leest de namen voor. Daarnaast geeft de voorzitter aan dat havencommissie lid Atze Klijnsma zijn lidmaatschap aan deze commissie heeft opgezegd. Atze wordt door Gerard de Graaf hartelijk bedankt voor zijn inzet en uitgevoerde werkzaamheden gedurende vele jaren.
Gelukkig heeft er zich een nieuwe havencommissie lid aangemeld te weten de heer Johan Rutkens en het bestuur heeft gemeend Johan toe te voegen aan de havencommissie waarmee de vergadering instemt.

4 ) Jaarverslag 2019 van de secretaris:

De vergadering heeft hier geen vragen of opmerkingen over en het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld onder dankzegging aan de samensteller.

5 ) Jaarverslagen haven en vereniging 2019 van de penningmeester

De jaarverslagen zijn aan een de deelnemers aan de vergadering uitgereikt en penningmeester Ronald Gerlofsma geeft een toelichting op alle bewuste stukken. De aanwezige leden hebben geen vragen over deze uiteenzetting en Gerard de Graaf bedankt Ronald voor zijn heldere uiteenzetting.

     Begroting haven en vereniging 2020

Ook van de begroting worden de onderliggende stukken onder de leden verspreid. De penningmeester gaat ook door deze stukken stap voor stap heen. Voor de vergadering is de begroting duidelijk en keurt deze begroting in zijn geheel goed.

Samenvattend ziet het resultaat er positief uit. Het resultaat van 2020 laat uiteraard op zich wachten maar de penningmeester is positief gestemd. We hebben tot nu toe behoorlijk wat open ligplaatsen kunnen verhuren, ook dankzij adverteren op Marktplaats en hoe raar het ook klinkt door de Corona situatie. Veel mensen konden niet op vakantie en kochten een bootje en zochten hier een ligplaats voor. De bezetting in de haven is 100%. Volgens Paul Zwarts kon hij met de aanvragen wel twee havens vullen.

7 ) Verslag kascommissie

Mevr. Sterenberg- Kok en dhr. J.C. de Graaf zijn begin dit jaar bij de penningmeester op bezoek geweest voor een controle op de financiële boekhouding van de LWS. De kascommissie was zeer onder de indruk van de correctheid van deze boekhouding en stelt voor aan de vergadering om het bestuur c.q. de penningmeester décharge te verlenen voor wat betreft de financiële verslaglegging over 2019 van de LWS.
De vergadering verleent het bestuur décharge waarna Gerard de Graaf penningmeester Ronald Gerlofsma nadrukkelijk bedankt voor zijn werkzaamheden dit afgelopen verenigingsjaar.

8 ) Benoeming kascommissie boekjaar 2019

Mevr. Sterenberg en J. de Graaf zijn beide aftredend. De heer J.H. G. de Jong (overigens niet aanwezig) zal formeel als reserve-lid nu toetreden als kascommissie lid. Dit moet nog wel overlegd worden met de heer de Jong. Slaagt dit niet dan wil Jelte Kloostra wel lid worden van de kascommissie, daarnaast biedt ook Peter Rutkens zich aan als lid en Tjalling de Jong als reserve lid.

Om elkaar niet langer bloot te stellen aan elkaars aanwezigheid en in de verleiding te komen om toch te dicht bij elkaar te gaan staan tijdens de voorgestelde pauze, stelt Gerard de vergadering voor om gewoon door te gaan. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

9 ) Bespiegelingen door het bestuur m.b.t. de vereniging en haven.

De voorzitter vertelt dat het bestuur zich eind vorig jaar heeft gebogen over de toekomst van de vereniging en haven. Hiervoor was een aparte avond georganiseerd waarbij ieder bestuurslid naar zijn mening gevraagd werd over bovengenoemde onderwerpen.

Doelstelling van dit overleg was hoe gaan/moeten we verder met de LWS, wat komt er op ons af en hoe gaan we daar mee om. Hieruit zijn diverse zaken naar boven gekomen waar achtereenvolgens over gediscussieerd werd. Duidelijk was wel dat niets doen geen optie is, achtereenvolgens heeft Gerard de Graaf met behulp van ons beoogd bestuurslid Marcel Wouters, het gedachtegoed omgezet in een Power Point presentatie die nu ook aan de vergadering getoond wordt.

De voorzitter legt uit dat dit bespiegelingen zijn, gedachten van het huidige bestuur en geen vastomlijnde plannen. Toch zitten in deze presentatie al wel een paar zaken die al in gang gezet zijn. Dit heeft alles te maken met het feit dat deze bespiegelingen in de ALV van maart gepresenteerd zou gaan worden en we in deze ingehaald zijn door de tijd. Paul Zwarts geeft over het gepresenteerde item  verenigingshaven nog een aanvullende toelichting:

Toelichting Paul Zwarts:

Wat namelijk al in gang gezet is, is het opzeggen van de opstalrechten van de opstalhouders van een 4 -tal schiphuizen. Deze schiphuizen zijn gesitueerd aan de Zuidkant en grenzen direct aan schiphuizen die in eigendom zijn van de LWS. De bouwkundige staat van al deze schiphuizen is slecht en het is financieel niet verantwoord om hier grote herstelwerkzaamheden aan uit te voeren. Met het opzeggen van het opstalrecht komen deze 4 schiphuizen begin 2021 en uiteraard in goed overleg met de huidige opstalhouders, in het bezit van de LWS. De opzegging van het opstalrecht heeft een zekere deadline vandaar dit proces al in gang gezet is.

Had het bestuur dit proces niet in gang gezet dan hadden we met de bewuste schiphuizen 10 jaar lang niets kunnen doen met de ontwikkeling van dit gedeelte van de haven. Overigens betekent dit niet dat zowel de opstalhouders alsmede de huurders op zeer korte termijn hun schiphuis moeten verlaten. Het bestuur is met de opstalhouders en aansluitend met de huurders in gesprek om hierover goede afspraken te maken. Op enig moment is vertrek nadrukkelijk wel aan de orde.

Gerard de Graaf  gaat verder met de Power Point presentatie en beantwoord nog enkele vragen. N.a.v. deze presentatie geeft hij aan dat het bestuur graag een projectgroepje wil gaan samenstellen die een aantal zaken voortvloeiend uit deze bespiegelingen om kan zetten naar concrete plannen en uitwerking.

10) Bestuursverkiezing

Conform de statuten art. 11 lid 2 zijn 6 leden van het bestuur aftredend met als reden omdat al deze leden destijds in één keer zijn aangetreden. Dit betreft Corné van de Erve, Arjen de Wit, Albert Tonnis, Ronald Gerlofsma, Palle Bruggeman en Gerard de Graaf.

Corné van de Erve en Gerard de Graaf stellen zich niet herkiesbaar. Palle Bruggeman, Arjen de Wit, Albert Tonnis en Ronald Gerlofsma stellen zich wel herkiesbaar. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.

Daarnaast hebben zich twee kandidaten zich aangemeld als nieuw bestuurslid, te weten Marcel Wouters en Ronald van Aken.

De vergadering gaat ook akkoord met het toetreden van beide heren tot het bestuur van de LWS.

De nieuwe bestuurssamenstelling alsmede een actueel rooster van af treden wordt binnenkort toegevoegd op de website van de LWS.

Daarnaast zal ook op de website een oproep gedaan worden voor de vacature van voorzitter.

11)Rondvraag:

Dhr. A. Vellema; vraagt zich af wat er gebeurt met dat stalen bootje op de kant aan de Noordkant van de haven. Het bootje wordt nu als afvalcontainer gebruikt.

Antwoord van Paul Zwarts; het bootje is ooit geschonken door mevr. Joustra -Groen aan de LWS om te dienen als bloemenbak. Dit is ook enige tijd de functie van dit bootje geweest. De laatste tijd is dit verpauperd en het bootje wat bijna doorgeroest is zal verwijderd worden.

Dhr. Peter Rutkens; hoe zit het met de waarde van de grond van de LWS deze staat niet in de boekhouding en als jullie wat met deze grond willen gaan doen of andere plannen hebben wat is deze dan waard.

Antwoord van Paul Zwarts en Ronald Gerlofsma:  Paul: de grond zal pas op zijn waarde geschat worden als hier aanleiding voor is. Reken je niet al te rijk want het is bijvoorbeeld maar de vraag of deze grond wel schoon is,  de bodem van de verenigingshaven zal wel tot op zekere hoogte vervuild zijn.

Ronald: Het is niet bekend wat de prijs geweest is die men destijds voor de grond betaald heeft.  Paul weet zich te herinneren dat dit een erg laag bedrag was. Ronald geeft nog als aanvulling aan dat het fiscaal voor de LWS onaantrekkelijk is om de waarde van de grond in de boekhouding op te nemen.

Dhr. Peter Rutkens; Wat is het een rommeltje in dat zogeheten fietsenhok waar notabene ook nog asbest op ligt.

Antwoord Paul Zwarts; het fietsenhokje is een gezamenlijk object en project van de LWS en de Stichting Nieuwe Leeuwarder Jachthaven.  Over dit ‘fietsenhok’ zijn al gesprekken geweest maar het nu alweer enige tijd stil, deels door de corona situatie. Paul zal de situatie wel weer onder de aandacht brengen van de ‘Stichting’ om tot een snelle oplossing te komen.

Dhr. Jelte Kloostra; Jelte zou het jammer vinden dat de ligplaatsen aan “jan en alleman” verhuurd worden. Deze opmerking, niet bedoeld wordt dat de LWS een exclusieve watersportvereniging moet worden met een toetredingscommissie, maar hier en daar mogen/moeten de eigenaren wel wat beter op hun spullen/boten passen anders wordt het een rommeltje.

Antwoord Gerard de Graaf; Gerard de Graaf weet welke vaartuigen Kloostra op doelt, hij verwijst naar de passages inzake onderhoud/conditie van vaartuigen beschreven in het Havenreglement.
Het onderhoud en in goede conditie houden van een vaartuig is natuurlijk een wat discutabel item. Wat voor de een goed genoeg is, is voor de ander in slechte conditie.

Het moet natuurlijk niet zo zijn of zover komen dat vaartuigen afzinken of schade veroorzaken aan andere vaartuigen of vastgoed van de LWS. Kortom als er concrete zaken zijn aangaande bovenstaand laat dit dan Paul Zwarts weten zodat er indien nodig actie ondernomen kan worden.

Dhr. Jos Stuurhaan; Jos vindt het zonde dat langs zo’n mooie sloepenroute “de Kajuit” op mooie dagen, met veel vaarverkeer niet open is als verkooppunt van allerlei lekkers.

Antwoord Gerard de Graaf; het bestuur al eens eerder antwoord gegeven op deze vraag.
“De Kajuit” gaan exploiteren heeft nogal wat haken en ogen. We hebben dan te maken met wet en regelgeving: denk hierbij aan vergunningen en gediplomeerde medewerkers e.d. Anderzijds is het onze” core business” niet. Laat onverlet dat, zeker nu met twee nieuwe bestuursleden we deze vraag op een later tijdstip dan nu nog eens gaan bestuderen.

Dhr. Tjalling de Jong; Tjalling vindt dat, na zijn periode als interim-voorzitter dat het huidige bestuur veel bereikt heeft en zijn ogen niet sluit voor wellicht wat taaie/moeilijke vraagstukken. Tjalling vindt dit een applaus waard en de vergadering stemt hier volledig mee in.

Palle Bruggeman; Palle maakt van de gelegenheid gebruik om een dankwoord uit te spreken naar de scheidende voorzitter Gerard de Graaf. Het huidige bestuur heeft in Gerard een mens en voorzitter leren kennen die graag de regie in handen had. Zeker niet verkeerd bedoeld maar Gerard dacht werkelijk overal aan en regelde erg veel zaken voor de LWS. De vereniging LWS alsmede het bestuur is hem heel veel dank verschuldigd hiervoor.

Gerard krijgt een mooie bos bloemen overhandigd en Palle hoopt dat als dat weer toegestaan is we als bestuur inclusief Gerard onder genot van een hapje en een drankje nog afscheid van elkaar mogen nemen.

12) Sluiting

De scheidende voorzitter sluit om 16:15 uur de vergadering.
Er is voor de aanwezigen nog een glaasje fris te halen bij een aparte tafel waarbij de leden wordt gevraagd om a.u.b. afstand van elkaar te houden,. De Graaf spreekt de wens uit dat de leden  voor nu en in de toekomst gezond mogen blijven.

 

Secretaris Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S.
Palle Bruggeman.

Geanimeerde Algemene Ledenvergadering
Schuiven naar boven