Druk bezochte Algemene Ledenvergadering Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S.

Een groot aantal leden, waaronder drie Leden van Verdienste, bezochten gistermiddag de
Algemene Ledenvergadering van de vereniging waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegde over het afgelopen verenigingsjaar.
Om stipt 14.00 uur opende de voorzitter Ronald van Aken de vergadering en heette iedereen van harte welkom.
De vergadering verliep voorspoedig en de penningmeester,
Ronald Gerlofsma, gaf uitvoerige toelichting op de financiële rapportages. In 2021 zijn er behoorlijke investeringen gedaan vanwege de renovatie van de schiphuizen aan de noordzijde
(spoorkant). E.e.a. heeft de reserves doen afnemen.
De kascommissie had de stukken, na bestudering en toelichting door de penningmeester, in orde bevonden.
Bestuurslid havenzaken Paul Zwarts, gaf aan dat de mogelijke nieuwbouw aan de zuidkant, gelet op de sterk gestegen materiaalprijzen, vooralsnog op zich laat wachten. Ook laat de financiële situatie van de Vereniging dit op dit moment nog niet toe.
Aangezien er geen tegenkandidaten zich hadden aangemeld, werden Ria Sterenberg-Kok en Rob Rutkens benoemd tot bestuursleden van de vereniging. Er waren geen tegenkandidaten.
Paul Zwarts, hij was herkiesbaar, werd onder applaus herkozen.
De secretaris van de Vereniging Palle Bruggeman trad af. De voorzitter sprak zijn grote waardering uit voor al hetgeen dat Palle voor de vereniging heeft gedaan en overhandigde hem een mooi boeket bloemen.
De heren C. en Th.R. Wiersma, beiden 40 jaar lid van de Vereniging werden in het zonnetje gezet.
Ze kregen de oorkonde en de daarbij horende gouden speld.
De leden die 25- en/of 40 jaar lid zijn en de vergadering niet konden bijwonen krijgen de bescheiden opgestuurd.
In de rondvraag werd ingegaan op de vraag of het clubboek moet blijven bestaan. Er zijn tegenwoordig vele andere manieren om de communiceren met de leden, met een hogere frequentie waardoor de actualiteit toeneemt. Het bestuur gaat de leden hierover raadplegen.
Om kwart voor vier sloot de voorzitter de vergadering en wenste iedereen wel thuis.
Druk bezochte Algemene Ledenvergadering Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S.
Schuiven naar boven