Constructieve Algemene Ledenvergadering zaterdag 23 maart 2019

Constructieve Algemene Ledenvergadering!

Zaterdagmiddag 23 maart jl. hield de Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S. haar jaarlijkse
Algemene  Ledenvergadering (ALV)
Voorzitter Gerard de Graaf opende de vergadering om 14.30 uur en heette een twintigtal leden van harte welke welkom.
Van de leden die 25- en/of 40 jaar lid waren van de Vereniging was alleen Coen de Graaf aanwezig.
Alle anderen ontvangen de zilveren en/of gouden speld met oorkonde per post.
Bij het agendapunt mededelingen gaf secretaris Palle Bruggeman aan dat er bericht van verhindering van een aantal leden was ontvangen, inclusief 2 machtigingen.
Bestuurslid Paul Zwarts vertelde daarna in het kort over de op handen zijnde asbestsanering die dit jaar gaat plaatsvinden en de consequenties die dit met zich mee gaat brengen. De huurders van een ligplaats ontvangen binnenkort schriftelijk nadere informatie over de komende asbestsanering.

De agenda werd vlot afgewerkt waarbij:

  • het jaarverslag van de secretaris werd behandeld
  • het jaarverslag met begroting van de Vereniging en de Haven werd door penningmeester Ronald Gerlofsma uitvoerig toegelicht en vragen hierover beantwoord.

De kascommissie bestaande uit mw. R.Sterenberg-Kok en de heer J.C. de Graaf hebben de administraties gecontroleerd en gaven aan geen omissies te hebben aangetroffen. De heer de Graaf complimenteerde Ronald Gerlofsma voor de nauwgezette wijze van administreren. Hij verzocht de ALV de penningmeester decharge te verlenen hetgeen werd geformaliseerd door een applaus.

De voorzitter behandelde daarna het concept Huishoudelijk- en Havenreglement. Beide reglementen waren sterk verouderd en aan actualisatie toe. Michiel van der Vegt, lid van de commissie Regelgeving had de verschillen tussen beide reglementen naast elkaar gezet, erg praktisch bij het behandelen/bespreken.
Na het beantwoorden van een aantal vragen en het aanbrengen van een kleine wijziging in het Havenreglement werden deze unaniem vastgesteld! De voorzitter bedankte Jan van der Meulen en Michiel van der Vegt die samen met hem vele uren hebben gestoken in het opstellen van beide reglementen.

Paul Zwarts werd , met een groot applaus, herbenoemd als bestuurslid. Hij is binnen het bestuur verantwoordelijk voor Havenzaken. Er waren geen tegenkandidaten.

Als Lid van Verdienste werden Atze Klijnsma en Coen de Graaf door het bestuur voorgedragen. De ALV nam unaniem deze voordracht over ( zie aanvullend bericht op de website).

Na een aantal vragen tijdens de rondvraag te hebben beantwoord sloot de voorzitter de vergadering circa 16.00 uur. Hij bedankte een ieder voor zijn/haar constructieve inbreng. Een speciaal woord van dank was er voor Jos Stuurhaan, die ondanks het feit dat hij nauwelijks had geslapen ( hij moest de nacht doorbrengen op Schiphol) toch de perfecte catering voor zijn rekening nam, dit na voorbereidend werk van Albert Tonnis die helaas verhinderd was.

Constructieve Algemene Ledenvergadering zaterdag 23 maart 2019
Schuiven naar boven