Constructieve Algemene Ledenvergadering 2017

Gistermiddag hielden wij onze Algemene Ledenvergadering waarin het interim-bestuur rekening en verantwoording aflegde over het gevoerde beleid over het afgelopen jaar. Tjalling de Jong opende de vergadering en memoreerde, aan de hand van het Jaarverslag van secretaris Paul Zwarts, de activiteiten, waaronder het feest ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, die dit jaar hebben plaatsgevonden.

Ria Sterenberg en Ronald Gerlofsma gaven middels de financiële Jaarverslagen een toelichting op de financiële situatie binnen de vereniging LWS en de exploitatie van de verenigingshaven.
De kascommissie, bestaande uit de heren Oosterhuis en Kloostra, complimenteerde de beide penningmeesters met de nauwgezette en correcte vastlegging en vroeg de vergadering het bestuur decharge te verlenen, Met een luid applaus werd hiermee ingestemd.
Tjalling de Jong memoreerde de leden die dit jaar 25- en 40 jaar lid van de vereniging zijn. Ook noemde hij het 50 jarig lidmaatschap van Willem Joustra,.
De traditionele oorkonde en zilveren speld werd uitgereikt aan de heer Jansma uit Zuidhorn.
Alle andere jubilarissen, die niet aanwezig waren, krijgen de speld en oorkonde op een ander tijdstip uitgereikt.
Ria Sterenberg, Hubert Flisijn en Tjalling de Jong traden af als bestuurslid. Paul Zwarts was herkiesbaar.
De vergadering benoemde Gerard de Graaf als voorzitter, Ronald Gerlofsma als penningmeester en
Palle Bruggeman, Corné van der Erve, Albert Tonnis en Arjen de Wit als leden. Er waren geen tegenkandidaten.
Gerard de Graaf bedankt de vergadering, mede namens de andere gekozen bestuursleden, voor het gestelde vertrouwen en gaf aan welke uitdagingen thans voorliggen. Hij noemde o.a.:

  • Vergrijzing ledenbestand;
  • Dalende ledenaantallen;
  • Een ledenparticipatie die ver onder het gewenste niveau ligt waardoor enkele leden al het werk in de haven moeten opknappen, een ongewenste situatie;
  • Een, dat is een landelijke trend, afnemende belangstelling voor de watersport in zijn algemeenheid;
  • Regelgeving vanuit de overheid (milieu/ asbest)
  • En ontwikkelingen door Friesland Campina in de buurt van onze verenigingshaven ( zijn het plannen of is men al veel verder….)

Om het tij te keren zal dit bestuur zaken dus anders moeten gaan aanpakken:

  • Wellicht samenwerking opzoeken met andere watersportverenigingen in Leeuwarden e/o
  • Een actief ledenwerfprogramma starten (voordelen benoemen: waarom zou iemand lid gaan worden)
  • Het opstellen van nieuwe Statuten, Huishoudelijk Reglement en Havenreglement
  • Het vrijwiliigersbeleid onder de loep nemen

en uiteraard de contacten met onze leden op niveau proberen te houden, middels website/Facebook en activiteiten).

Tijdens de rondvraag werden er door de leden suggesties gedaan over diverse zaken.
Gerard de Graaf bedankte daarna de vertrekkende bestuursleden voor al hetgeen ze dit, en alle andere jaren, voor de LWS hebben gedaan en bood hen een boeket bloemen aan.
Ook sprak hij, namens het gehele bestuur, zijn enorme waardering uit voor al de vrijwilligers, waarvan sommigen bijna dagelijks werkzaamheden verrichten. Dit tegen een zeer geringe vergoeding!
De vergadering onderstreepte de woorden van de voorzitter  middels een luid applaus.
Om 15.30 uur heeft de voorzitter de vergadering formeel afgesloten.
Na de vergadering was er alle ruimte om weer eens bij te praten, waarbij de inwendige mens niet werd vergeten. Hubert Flisijn, Jos en Winnie Stuurhaan hadden de catering weer perfect voor elkaar!
 

 

Constructieve Algemene Ledenvergadering 2017
Schuiven naar boven